Hội viên / Handicaps

 Handicap Manager for Windows 

CUALO GOLF RESORT  

(01/02/2018)

Quý vị có thể xem trực tiếp tại hệ thống tính điểm HDP qua đướng link:

http://www.ehandicap.net/?SysCID=cualogolfresort&ACTION=Go

NO

Member Name

Hcap index

Home Hcap

1

Tran Luu Son

2.0L

2

2

Vo Ta Thuy

2.5L

3

3

Nguyen Minh Tuan

5.2L

6

4

Truong Dinh Hung

6.5L

7

5

Bach Cuong Khanh

6.9L

8

6

Trinh Ngoc Son

7.2L

8

7

Hoang Minh Tuan

7.4L

8

8

Nguyen Hong Hai

7.5L

9

9

Tran Van Du

8.5L

10

10

Le Minh Thong

8.8L

10

11

Vuong Ngoc Anh

9.1L

10

12

Pham Xuan Tinh

9.2L

11

13

Tran Van Minh

9.3L

11

14

Nguyen Hung Nui

9.6L

11

15

Nguyen Quoc Trong

9.7L

11

16

Le Hai Phong

9.7L

11

17

Bui Quang Vinh

10.0L

11

18

Nguyen Duc Trung

10.5L

12

19

Nguyen Tat Thang

10.7L

12

20

Bui Minh Duc

11.0L

13

21

Nguyen Dinh Hy

11.1L

13

22

Pham Van Dinh 11.4L 13

23

Luong Chi Son 11.5L 13

24

Le Doan Long

11.6L

13

25

Nguyen Canh Duc

12.1L

14

26

Doan Quang Thuoc

12.2L

14

27

Bui Van Thanh

12.2L

14

28

Nguyen Tuan Thiep

12.6L

14

29

Nguyen Dinh Hoa

12.6L

14

30

Tran Nguyen Tuong

12.9L

15

31

Tran Xuan Tien

13.0L

15

32

Nguyen Van Bien

13.0L

15

33

Tran Quoc Toan

13.1L

15

34

Pham Ngoc Thanh

13.6L

16

35

Trinh Ngoc Lam

13.6L

16

36

Tran Quoc Ngoc

13.7L

16

37

Nguyen Xuan Truong

13.7L

16

38

Nguyen Van Khang

13.8L

16

39

Le Song Hao

13.9L

16

40

Bui Duy Anh

13.9L

16

41

Dinh Van Khoi

14.1L

16

42

Vo Van Tan

14.1L

16

43

Pham Tran Trong

14.2L

16

44

Nguyen DInh Anh

14.4L

16

45

Nguyen Dinh Hung

14.8L

17

46

Trinh Quoc Dung

14.8L

17

47

Pham Van Tam

14.9L

17

48

Nguyen The Hoi

14.9L

17

49

Trinh Thanh Hai

14.9L

17

50

Ho Van Giang

15.1L

17

51

Le Van Duong

15.2L

17

52

Trinh Hoang Anh

15.3L

17

53

Nguyen Hong Son A

15.4L

18

54

Nguyen Ngoc Long

15.5L

18

55

Nguyen Dinh Phuong

15.7L

18
56 Nguyen Ba Chien 15.8L

18

57 nguyen Quang Trung 15.9L

18

58 Le Trung Kien 16.2L

18

59 Nguyen Van Minh 16.3L

19

60 Truong The Hung 16.3L

19

61 Bui Van Hiep 16.6L

19

62 Tran Quang Tuan 16.7L

19

63 Nguyen Quoc Duong 16.9L

19

64 Nguyen Van Hai 17.0L

19

65 Manh Xuan Hung 17.0L

19

66 Le Thanh Hung 17.2L

20

67 Le Thanh Nhan 17.3L

20

68 Nguyen Minh Tien 17.4L

20

69 Nguyen Van Hung 17.7L

20

70 Le Quoc Duong 17.7L

20

71 Pham Tien Thanh 17.8L

20

72 Tran Duc Long 17.9L

20

73 Cao Hong Chien 18.0L

21

74 Dau Ngoc LInh 18.3L

21

75 Nguyen Ngoc Canh 18.4L

21

76 Ho Duc Thang 18.4L

21

77 Le Minh Duc 18.6L

21

78 Bui Duc Loc 18.7L

21

79 Le Dac Loc 18.6L

22

80 Do Duc Chung 18.9L

22

81 Ngo Sy Huu 19.0L

22

82 Anh Hai, VNA 19.2L

22

83 Nguyen Xuan Thai 19.3L

22

84 Tran Ngoc Lam 2 19.3L

22

85 Nguyen Anh Hung 19.3L

22

86 Phan Ba Trung 19.4L

22

87 Tran Than Son 19.5L

22

88 Ho Van Quynh 19.6L

22

89 Nguyen Huu Luc 19.7L

22

90 Vuong Dinh Dong 19.8L

23

91 Nguyen Viet Tu 19.8L

23

92 Tran Khac Hung 19.8L

23

93 Chu Huu Bang 20.1L

23

94 Tran Trung Hieu 20.1:L

23

95 Dang Quoc Trung 20.2L

23

96 Nguyen Trung Kien 20.2L

23

97 Le Quoc Anh 20.4L

23

98

Nguyen Tuan Thuc 20.4L 23
99 Nguyen Van Duong 20.4L

23

100 Le Hong Quang 20.5L

23

101 Nguyen The Thanh 20.6L

24

102 Tang Nghia 20.6L

24

103 Vo Viet Thanh 21.1L

24

104 Luong Truong Tho 21.1L

24

105 Vu Hoang Tu 21.4L

24

106

Nguyen Van Luong 21.7L

25

107

Nguyen Van Truong 21.7L 25

108

Duong Hong Be 21.7L 25

109

Trung Thanh Cong 21.8L 25

110

Hoang Viet Duong 21.8L 25

111

Nguyen Xuan Duong 21.9L 25

112

Doan Tien Phong 22.0L 25
113 Nguyen Hoang Son 22.0L

25

114

Vo Minh Quan

22.1L 25

115

Pham Quang Dinh 22.1L 25
116

Nguyen Thanh Chung

22.1L 25
117

Phung Ba Ngoc

22.2L 25

118

Ngo Duc Huy 22.3L 25

119

Nguyen Thanh Hung 22.3L 25

120

Bui Xuan Dong 22.6L 26

121

Nguyen Nhu Khoi 22.6L 26
122 Tran Dinh Lam 22.6L

26

123

Dinh Dung Tien 22.7L 26
124 Tran Cong Nghi 22.7L

26

125 Luu Quang Binh 22.8L

26

126 Thai Doan Hung 23.7L

 

27

127

Le Hai Dang 23.8L 27

128

Cao Duc Thang 23.8L 27

129

Nguyen Phi Quynh 23.8L 27

130

Truong Cong Luu 23.9L 27

131

Le Tien Son 24.1L 28
132

Tran Loc Nguyen

24.1L 28

133

Nguyen Van Hoan 24.3L 28

134

Dao Viet Cuong 24.3L 28

135

Le Hoai Nam 24.4L 28

136

Nguyen Tien Dung 24.4L 28

137

Bui Minh Tuan 24.8L 28
138

Hoang Sy Kien

25.4L 29

139

Nguyen Dinh Long 25.4L 29

140

Tran Cong Truong 25.4L 29
141

Phan Thanh Tinh

25.5L 29
142 Le Ngoc Minh 25.5L

29

143

Chu Quang Luan 25.8L 29
144 Cu Huy Hung 26.3L

30

145 Nguyen Chi Dung 26.4L

30

146

Tran Van Hang 26.5L 30

147

Ho Sy Dat 26.9L 31

148

Tran Hoai Nam 26.9L 31

149

Nguyen Thanh Hoai 27.1L 31

150

Truong Van Du 27.1L 31

151

Nguyen Huy BInh 27.3L 31
152

Nguyen Thanh Dung

27.3L 31

153

Duong Chi Tuong 27.7L 32

154

Nguyen Huu Thuan 27.7L 32

155

Le Thai Quang 28.0L

32

156

Phan Cao Thanh 28.5L

33

157

Pham Viet Tiep 28.5L 33

158

Duong Hoai Thanh 28.6L 33

159

Nguyen Loc Anh 28.7L

33

160

Tran Tat Thang 28.9L 33

161

Nguyen Huu Luan 29.4L 34

162

Nguyen Thanh Son 30.2L 34

163

Phan Duc Son 30.2L 34

164

Phan Duc Son 30.2L

34

165

Nguyen Thi Thu Thu

31.3L 36

166

Ho Dac Hung 31.9L 36
167 Nguyen Hong Linh 31.9L

36

168

Luu Thi Thu Hang

31.9L 36
169 Ho Van Dom 32.1L

37

170

Nguyen Trong LOng 32.8L 37

171

Nguyen Phan Anh 34.8L 40

 

 

 

 TRƯỞNG ĐIỀU HÀNH SÂN

(Đã ký)

 

Nguyễn Đình Thiện