Hội viên / Handicaps

 Handicap Manager for Windows 

CUALO GOLF RESORT  

(01/06/2017)

Quý vị có thể xem trực tiếp tại hệ thống tính điểm HDP qua đướng link:

http://www.ehandicap.net/?SysCID=cualogolfresort&ACTION=Go

NO

Member Name

Hcap index

Home Hcap

1

Vo Ta Thuy

1.8LL

2

2

Tran Luu Son

2.9L

3

3

Nguyen Minh Tuan

5.8L

7

4

Bach Cuong Khang

6.1L

7

5

Luong Chi SOn

6.9L

8

6

Trinh Dinh Hung

7.0L

8

7

Trinh Ngoc SOn

7.9L

9

8

Tran Van Dung

9.1L

10

9

Le Hai Phong

9.8L

11

10

Vuong Ngoc Anh

10.2L

12

11

Le Minh Thong

10.2L

12

12

Bui Quang Vinh

10.4L

12

13

Le Hai Phong

10.6L

12

14

Bui Van Thanh

11.5L

13

15

Bui Minh Duc

11.5L

13

16

Nguyen Dinh Hy

12.2L

14

17

Nguyen Hong Hai

12.4L

14

18

Nguyen Hung nUi

12.5L

14

19

Le Doan Long

12.6L

14

20

Nguyen Dinh Hoa

13.0L

15

21

Doan Quang Thuoc

13.1L

15

22

Le Van Duong 13.2L 15

23

Trinh Ngoc Lam 13.3L 15

24

Ho Duc Thang

13.5L

15

25

Nguyen Van KHang

13.9L

16

26

Tran Quoc Toàn

14.1L

16

27

Nguyen Van Bien

14.7L

17

28

Nguyen Ba Chien

14.8L

17

29

Trinh Quoc Dung

14.8L

17

30

Pham Van Sinh

17.9L

17

31

Ho Van Giang

15.1L

17

32

Nguyen Dinh Hung

15.2:

17

33

Nguyen Dinh Phuong

17.7L

18

34

Le Trung Kien

15.8L

18

35

Trinh Thanh Hai

15.9L

18

36

Nguyen Ngoc Long

16.3L

19

37

Nguyen DInh Anh

16.3L

19

38

Truong The Hung

16.3L

19

39

Dinh Van Khoi

16.4L

19

40

Tran Ba Trung

16.8L

19

41

Nguyen Trung Duc

16.9L

19

42

Pham Ngoc Thanh

17.1L

20

43

Le Thanh Hung

17.2L

20

44

Trinh Hoang Anh

17.3L

20

45

Vo Van Tan

17.4L

20

46

Tran Nguyen Tuong

17.6L

20

47

Le Quoc Duong

17.7L

20

48

Nguyen Quoc Duong

17.8L

20

49

Cao Hong Chien

18.0L

21

50

Tran Van Minh

18.0L

21

51

Le Song Hao

18.2L

21

52

Pham Tran Trong

18.2L

21

53

Nguyen Ngoc Canh

18.4L

21

54

Nguyen Tat Thang

18.6L

21

53

Nguyen Trung Thuc

18.6L

21
56 Luong Truong Tho 18.7L

21

57 Vo Minh Quan 19.1L

22

58 Tran Trung Hieu 19.2L

22

59 Duong Hong Be 19.2L

22

60 Nguyen Canh Duc 19.7L

22

61 Nguyen Trung Kien 19.8L

23

62 Tran Khac Hung 19.8L

23

63 Tran Quang Tuan 19.9L

23

64 Ngo Duc Huy 20.1L

23

65 Phan Ba Trung 20.1L

23

66 Nguyen The Hoi 20.1L

23

67 Tang Nghia 20.3L

23

68 Pham Van Tam 20.4L

23

69 Nguyen Xuan 20.4L

23

70 Pham Tien Thanh 20.5L

23

71 Phung Ba Ngoc 20.7L

24

72 Le Hong Quang 20.9L

24

73 Pham Xuan Tinh 21.1L

24

74 Nguyen Van Luong 21.3L

24

75 Manh Xuan Hung 21.3L

24

76 Nguyen Quoc Trong 21.4L

24

77 Vu Hoang Tu 21.4L

24

78 Nguyen Huu Luc 21.6L

25

79 Nguyen Van Duong 21.7L

25

80 Bui Xuan Dong 21.8L

25

81 Tran Duc Long 22.0L

25

82 Pham Quang Dinh 22.1L

25

83 Le Minh Duc 22.5L

26

84 Bui Duy Son 22.5L

26

85 Tran Dinh Lam 22.5L

26

86 Tran Ngoc Lam 2 23.0L

26

87 Hoang Viet Duong 23.1L

26

88 Le Quang BInh 23.6L

27

89 Le Tien Son 23.7L

27

90 Thai Doan Hung 23.7L

27

91 Le Hai Dang 23.8L

27

92 Nguyen Phi Quynh 23.8L

27

93 Nguyen Xuan Hai 24.0L

27

94 Bui Duc Loc 24.1L

28

95 Vo Viet Thanh 24.3L

28

96 Le Hoai Nam 24.4L

28

97 Nguyen Anh Hung 24.7L

28

98

Tran Cong Truong 24.9L 28
99 Tran Quoc Ngoc 24.9L

28

100 Cao Duc Thang 25.2L

29

101 Phan Thanh Tinh 25.5L

29

102 Ngo Sy Huu 25.6L

29

103 Nguyen Van Hung 25.8L

29

104 Nguyen Quang 26.0L

30

105 Chu Quang Luan 26.1L

30

106

Tran Cong Nghi 26.1L

30

107

Nguyen Tuan Thiep 26.3L 30

108

Hoang Sy Kien 26.8L 31

109

Nguyen Van Minh 27.7L 32

110

Nguyen Dinh Long 27.8L 32

111

Doan Tien Phong 28.3L 32

112

Nguyen The Than 28.6L 34

 

 

 

 TRƯỞNG ĐIỀU HÀNH SÂN

(Đã ký)

 

Nguyễn Đình Thiện