Hội viên / Handicaps

 Handicap Manager for Windows 

CUALO GOLF RESORT  

(01/07/2018)

Quý vị có thể xem trực tiếp tại hệ thống tính điểm HDP qua đướng link:

http://www.ehandicap.net/?SysCID=cualogolfresort&ACTION=Go

NO

Member Name

Hcap index

Home Hcap

1

Vo Ta Thuy

2.6L

3

2

Tran Luu Son

3.0L

3

3

Nguyen Trung Duc

4.8L

5

4

Tran Van Minh

4.8L

5

5

Nguyen Minh Tuan

4.9L

6

6

Nguyen Dinh Thien

5.5L

6

7

Trinh Ngoc Son

5.6L

6

8

Nguyen Tat Thang

5.8L

7

9

Bach Cuong Khang

6.4L

7

10

Vuong Ngoc Anh

6.5L

7

11

Hoang Minh Tuan

6.5L

7

12

Tran Van DU

6.7L

8

13

Bui Van Thanh

7.2L

8

14

Le Hai Phong

7.3L

8

15

Truong Dinh Hung

7.4L

8

16

Pham Tran Trong

8.4L

10

17

Bui Minh Duc

8.6L

10

18

Le MInh Thong

8.9L

10

19

Nguyen Hong Hai

9.0L

10

20

Nguyen Hung Nui

9.0L

10

21

Le Doan Long

9.2L

11

22

Pham Xuan Tinh 9.3L 11

23

Nguyen Dinh Hoa 9.4L 11

24

Bui Quang VInh

10.0L

11

25

Tran Nguyen Tuong

10.1L

12

26

Trinh Hoang Anh

10.4L

12

27

Nguyen Quoc Trong

10.5L

12

26

Nguyen Dinh Hy

10.5L

12

29

Tran Quoc Toan

10.8L

12

30

Nguyen Xuan Truong

11.1L

13

31

Nguyen Ngoc Long

11.4L

13

32

Nguyen Van Bien

11.6L

13

33

Tran Xuan Tien

11.7L

13

34

Tran Quoc Ngoc

12.0L

14

35

Nguyen Dinh Anh

12.1L

14

36

Bui Duy Anh

12.1L

14

37

Doan Quang Thuoc

12.2L

14

38

Nguyen Canh Duc

12.4L

14

39

Nguyen Quang Trung

12.4L

14

40

Nguyen Tuan Thiep

12.5L

14

41

Tran Duc Long

12.9L

15

42

Luong Chi Son

13.0L

15

43

Nguyen Van Khang

13.1L

15

44

Trinh Thanh Hai

13.1L

15

45

Vuong Dinh Dong

13.2L

15

46

Nguyen Hong Son A

13.2L

15

47

Nguyen Quoc Duong

13.4L

15

48

Pham Van Sinh

13.5L

15

49

Nguyen Van Hai

13.5L

15

50

Pham Ngoc Thanh

13.6L

16

51

Dau Ngoc Linh

13.6L

16

52

Nguyen Thanh Hung

13.8L

16

53

Vo Van Tan

13.8L

16

54

Dinh Van Khoi

13.9L

16

55

Nguyen Van Hung

14.2L

16
56 Trinh Ngoc Lam 14.2L

16

57 Tran Thanh Son 14.3L

16

58 Pham Van Tam 14.6L

17

59 Dang Quoc Trung 14.6L

17

60 Tran Ba Trung 14.6L

17

61 Le Van Duong 14.7L

17

62 Ho Duc Thang 14.7L

17

63 Bui Van Hiep 14.7L

17

64 Nguyen Dinh Hung 14.8L

17

65 Trinh Cong Thanh 14.8L

17

66 Cao Hong Chien 15.1L

17

67 Le Song Hao 15.3L

17

68 Nguyen Ngoc Quan 15.4L

18

69 Nguyen Van Minh 15.4L

18

70 Nguyen Ba Chien 15.5L

18

71 Le Minh Duc 15.7L

18

72 Tran Trung Hieu 15.8L

18

73 Do Duc Chung 15.8L

18

74 Manh Xuan Hung 15.9L

18

75 Ho Viet Phuc 16.2L

18

76 Ho Van Quynh 16.2L

18

77 Le Trung Kien 16.2L

18

78 Bui Duc Loc 16.2L

18

79 Chu Huu Bang 16.3L

19

80 Dao Viet Cuong 16.3L

19

81 Nguyen Minh Khang 16.5L

19

82 Tran Quang Tuan 16.7L

19

83 Nguyen Van Truong 16.9L

19

84 Le Thanh Hung 17.2L

20

85 Nguyen The Thanh 17.2L

20

86 Ngo Sy Huu 17.3L

20

87 Pham Tien Thanh 17.3L

20

88 Nguyen Thanh Chung 17.4L

20

89 Nguyen Nhu Khoi 17.6L

20

90 Nguyen Van Hoan 17.7L

20

91 Le Quoc Duong 17.7L

20

92 Hoang Viet Duong 17.9L

20

93 Duong Hong Be 18.0L

21

94 Le Dac Loc 18.1L

21

95 Le Thanh Nhan 18.1L

21

96 Vo Minh Quan 18.2L

21

97 Phan Ba Trung 18.4L

21

98

Le Tien Son 18.5L 21
99 Nguyen Huu Luc 18.5L

21

100 Nguyen Anh Hung 18.5L

21

101 Tran Cong Nghi  18.5L

21

102 Nguyen Thanh Hoai 18.6L

21

103 Ngo Duc Huy 19.0L

22

104 Tran Ngoc Lam 19.0L

22

105 Nguyen Xuan Thai 19.1L

22

106

Doan Tien Phong 19.2L

22

107

Nguyen Tuan Thuc 19.3L 22

108

Tran Khac Hung 19.8L 23

109

Le Thai Quang Hao 20.3L 23

110

Dang Van Thin 20.5L 23

111

Nguyen Van Duong 20.5L 23

112

Nguyen Hoang Son 20.5L 23
113 Dinh Dung Tien 20.6L

24

114

Luong Truong Tho

20.6L 24

115

Tang Nghia 20.8L 24
116

Hoang Tat Thang

20.9L 24
117

Vo Viet Thanh

21.0L 24

118

Trung Thanh Cong 21.1L 24

119

Nguyen Xuan Duong 21.2L 24

120

Le Hong Quang 21.2L 24

121

Tran Hoai Nam 21.4L 24
122 Bui Xuan Dong 21.5L

25

123

Pham Quang Dinh 21.5L 25
124 Ho Sy Manh 21.6L

25

125 Nguyen Truong Giang 21.7L

25

126 Nguyen Van Luong 21.7L

25

127

Nguyen Trung Kien 21.7L 25

128

Tran Dinh Lam 21.8L 25

129

Truong Cong Luu 22.1L 25

130

Le Quang Trung 22.2L 25

131

Le Hai 22.2L 25
132

Nguyen Chi Dung

22.2L 25

133

Nguyen Dinh Long 22.2L 25

134

Phung Ba Ngoc 22.7L 26

135

Cao Duc Thang 22.9L 26

136

Le Ngoc Minh 23.2L 26

137

Nguyen Tien Dung 23.2L 26
138

Tran Ngoc Nguyen

23.5L 27

139

Luu Quang Binh 23.5L 27

140

Phan Thanh Cao 23.6L 27
141

Thai Doan Hung

23.7L 27
142 Tran Le Thang 24.0L

27

143

Cu Huy Hung 24.0L 27
144 Doan Tien Dung 24.1L

28

145 Le Hoai Nam 24.4L

28

146

Nguyen Van Nam 24.5L 28

147

Tran Tat Thang 24.6L 28

148

Le Thai Quang 24.8L 28

149

Duong Chi Tuong 24.8L 28

150

Bui Minh Tuan 24.8L 28

151

Phan Cao Thanh 25.4L 29
152

Truong Van Du

25.4L 29

153

Phan Thanh Tinh 25.5L 29

154

Nguyen Hong Linh 25.6L 29

155

Chu Quang Luan 25.8L

29

156

Nguyen Hoang Tung 25.8L

29

157

Tran Cong Truong 26.3L 30

158

Tran Van Hang 26.5L 30

159

Nguyen Thanh Dung 27.3L

31

160

Hoang Sy Kien 27.5L 31

161

Nguyen Huu Thuan 27.7L 32

162

Pham Hoa Hiep 27.8L 32

163

Phan Duc Son 27.9L 32

164

Pham Viet Tiep 28.4L

32

165

Nguyen Phan Anh

28.5L 33

166

Nguyen Loc Anh 28.6L 33
167 Dang Huu Thuan 29.4L

34

168

Le Van Thin

29.4L 34
169 Nguyen Thanh Son 29.5L

34

170

Ho Van Dom 29.6L 34

171

Nguyen Thi Thu Thu 30.8L 35
172 Le Ngoc Dong 31.1L

36

173

Nguyen Huu Lam

31.2L 36
174 Ho Dac Hung 31.9L

36

175 Nguyen Cong Khanh 32.3L

36

 

 

 

 TRƯỞNG ĐIỀU HÀNH SÂN

(Đã ký)

 

Nguyễn Đình Thiện