Hội viên / Handicaps

 Handicap Manager for Windows 

CUALO GOLF RESORT  

(01/09/2018)

Quý vị có thể xem trực tiếp tại hệ thống tính điểm HDP qua đướng link:

http://www.ehandicap.net/?SysCID=cualogolfresort&ACTION=Go

NO

Member Name

Hcap index

Home Hcap

1

Vo Ta Thuy

2.6L

3

2

Tran Luu Son

2.9L

3

3

Nguyen Trung Duc

3.7L

4

4

Nguyen Dinh Thien

3.9L

4

5

Bach Cuong Khang

4.4L

5

6

Nguyen Minh Tuan

5.2L

6

7

Trinh Ngoc Son

5.7L

7

8

Vuong Ngoc Anh

5.9L

7

9

Truong Dinh Hung

6.8L

8

10

Tran Van Minh

6.8L

8

11

Le Hai Phong

7.3L

8

12

Bui Van Thanh

7.4L

8

13

Hoang Minh Tuan

7.7L

9

14

Nguyen Tat Thang

7.8L

9

15

Tran Van Du

7.8L

9

16

Nguyen Hong Hai

8.2L

9

17

Le Minh Thong

8.5L

10

18

Nguyen Dinh Hy

8.9L

10

19

Pham Tran Trong

9.0L

10

20

Bui Minh Duc

9.4L

11

21

Trinh Hoang Anh

9.8L

11

22

Pham Xuan Tinh 10.0L 11

23

Nguyen Hung Nui 10.0L 11

24

Bui Quang Vinh

10.1L

12

25

Nguyen Dinh Hoa

10.2L

12

26

Bui Duy Anh

10.3L

11

27

Nguyen Quoc Trong

10.5L

12

26

Nguyen The Phuc

10.7L

12

29

Nguyen Xuan Truong

11.0L

13

30

Le Doan Long

11.1L

13

31

Nguyen Quang Trung

11.1L

13

32

Tran Nguyen Tuong

11.2L

13

33

Tran Xuan Tien

11.6L

13

34

Luong Chi Son

11.6L

13

35

Nguyen Tuan Thiep

11.7L

13

36

Pham Ngoc Thanh

12.2L

14

37

Nguyen Ngoc Long

12.2L

14

38

Nguyen Dinh Anh

12.2L

14

39

Nguyen Canh Duc

12.4L

14

40

Vuong Dinh Dong

12.6L

14

41

Ho Duc Thang

12.6L

14

42

Nguyen Van Bien

12.6L

14

43

Nguyen Quoc Duong

12.7L

14

44

Dau Ngoc Linh

12.8L

15

45

Nguyen Van Khang

12.8L

15

46

Tran Quoc Toan

12.8L

15

47

Tran Duc Long

12.9L

15

48

Trinh Thanh Hai

13.0L

15

49

Nguyen Thanh Hung

13.1L

15

50

Tran Quoc Ngoc

13.2L

15

51

Nguyen Hong Son A

13.4L

15

52

Nguyen Van Hai

13.5L

15

53

Tran Trung Hieu

13.6L

16

54

Tran Thanh Son

13.8L

16

55

Le Song Hao

14.1L

16
56 Bui Van Hiep 14.2L

16

57 Nguyen Minh Khanh 14.3L

16

58 Dinh Van Khoi 14.4L

16

59 Pham Van Sinh 14.5L

17

60 Pham Van Tam 14.5L

17

61 Chu Huu Bang 14.6L

17

62 Tran Ba Trung 14.6L

17

63 Le Van Duong 14.7L

17

64 Nguyen Van Hung 14.7L

17

65 Trinh Ngoc Lam 14.7L

17

66 Le Minh Duc 14.7L

17

67 Vo Van Tan 14.7L

17

68 Cao Hong Chien 14.8L

17

69 Nguyen Dinh Hung 14.8L

17

70 Dao Viet Cuong 14.8L

17

71 Trinh Cong Thanh 14.8L

17

72 Nguyen Ngoc Quan 15.0L

17

73 Nguyen Ba Chien 15.2L

17

74 Do Duc Chung 15.3L

17

75 Nguyen Van Minh 15.4L

18

76 Hoang Viet Duong 15.6L

18

77 Nguyen The Thanh 15.6L

18

78 Ho Van Quynh 15.8L

18

79 Le Trung Kien 16.2L

18

80 Tran Cong Nghi 16.3L

19

81 Ho Viet Phuc 16.5L

19

82 Nguyen Xuan Thai 16.7L

19

83 Bui Duc Loc 16.7L

19

84 Tran Quang Tuan 16.7L

19

85 Manh Xuan Hung 16.7L

19

86 Ngo Sy Huu 17.1L

20

87 Nguyen Nhu Khoi 17.2L

20

88 Dang Quoc Trung 17.3L

20

89 Pham Tien Thanh 17.3L

20

90 Nguyen Thanh Chung 17.5L

20

91 Le Thanh Nhan 17.7L

20

92 Nguyen Van Truogn 17.8L

20

93 Nguyen Viet Tu 17.8L

20

94 Nguyen Anh Hung 17.8L

20

95 Tran Ngoc Lam 2 17.9L

20

96 Le Dac Loc 17.9L

20

97 Nguyen Van Hoan 18.0L

21

98

Dang Van Thien 18.1L 21
99 Phan Ba Trung 18.4L

21

100 Nguyen Hong Son 18.4L

21

101 Duong Hong Be 18.5L

21

102 Vo Minh Quan 18.6L

21

103 Ngo Duc Huy 18.8L

21

104 Luong Truong Tho 19.0L

22

105 Nguyen Thanh Cong 19.1L

22

106

Nguyen Huu Luc 19.2L

22

107

Nguyen Thanh Hoai 19.7L 22

108

Nguyen Truong Giang 19.8L 23

109

Nguyen Van Duong 19.8L 23

110

Dinh Dung Tien 19.9L 23

111

Phan Thanh Cao 20.7L 24

112

Nguyen Tuan Thuc 20.7L 24
113 Le Tung Bach 20.7L

24

114

Tang Nghia

20.7L 24

115

Hoang Tat Thang 20.9L 24
116

Vo Viet Thanh

21.0L 24
117

Nguyen Chi Dung

21.1L 24

118

Doan Tien Phong 21.1L 24

119

Le Thai Quang Hao 21.2L 24

120

Thai Thanh Phong 21.3L 24

121

Tran Tat Thang 21.4L 24
122 Le Tien Son 21.5L

25

123

Nguyen Dinh Long 21.5L 25
124 Bui Xuan Dong 21.6L

25

125 Phung Ba Ngoc 21.6L

25

126 Pham Quang Dinh 21.6L

25

127

Le Quang Trung 21.6L 25

128

Tran Loc Nguyen 21.6L 25

129

Nguyen Van Luong 21.7L 25

130

Nguyen The Trung 21.8L 25

131

Tran Hoai Nam 21.8L 25
132

Tran Dinh Lam

21.8L 25

133

Hoang Vinh Truong 22.0L 25

134

Le Hoang Quang 22.2L 25

135

Luu Quang Binh 22.4L 26

136

Phan Cao Thanh 22.6L 26

137

Le Hai 22.7L 26
138

Truong Van Du

22.7L 26

139

Cao Duc Thang 22.9L 26

140

Doan Tien Dung 23.0L 26
141

Ho Sy Manh

23.0L 26
142 Truong Cong Luu 23.0L

26

143

Nguyen Tien Dung 23.2L 26
144 Nguyen Trung Kien 23.2L

26

145 Le Ngoc Minh 23.3L

27

146

Cu Huy Hung 23.5L 27

147

Nguyen Van Nam 23.6L 27

148

Thai Dong Hung 23.7L 27

149

Le Thai Quang 24.0L 27

150

Tran Le Thang 24.0L 27

151

Le Hoai Nam 24.4L 28
152

Chu Quang Luan

24.6L 28

153

Bui Minh Tuan 24.8L 28

154

Nguyen Hoang Tung 24.9L 28

155

Duong Chi Tuong 25.2L

29

156

Nguyen Huu Tuan 25.2L

29

157

Ho Van Dom 25.3L 29

158

Phan Thanh Tinh 25.5L 29

159

Nguyen Hong Linh 25.6L

29

160

Tran Cong Truong 26.3L 30

161

Tran Van Hang 26.5L 30

162

Tran Van Hang 26.5L 30

163

Nguyen Ngoc Son 26.6L 30

164

Pham Hoa Hiep 27.2L

31

165

Nguyen Xuan Duong

27.6L 32

166

Nguyen Huu Thuan 27.7L 32
167 Pham Viet Tiep 27.7L

32

168

Nguyen Thanh Son

27.9L 32
169 Dang Huu Thuan 28.0L

32

170

Dau Viet Phuong 28.0L 32

171

Hoang Sy Kien 28.1L 32
172 Nguyen Phan Anh 28.3L

32

173

Nguyen Thanh Dung

28.3L 32
174 Nguyen Loc Anh 28.4L

32

175 Duong Hoai Thanh 29.0L

33

176

Le Van Thin 29.4L 34

177

Vuong Dinh Ngu 29.4L 34

178

Nguyen Huu Lam 30.4L 35

179

Nguyen Thi Thu Thu 30.8L 35
180

Nguyen Cong Khanh

32.4L 37

181

Le Ngoc Dong 34.4L 39

 

 

 

 TRƯỞNG ĐIỀU HÀNH SÂN

(Đã ký)

 

Nguyễn Đình Thiện