Hội viên / Thông tin

Hội viên cá nhân

Thẻ hội viên cá nhân được cung cấp cho những người trên 18 tuổi đã được ban quản lí khu Resort chứng thực

Thẻ hội viên nhóm

Một thẻ hội viên nhóm được cung cấp cho 1 người sở hữu hợp pháp,1 thực thể,công ty,liên doanh hoặc tổ chức phi chính phủ và các thực thể hợp pháp đó có thể cử 1 cá nhân là người đại diện của mình.

Thẻ hộ viên nhóm trên 1, 2 hoặc 3

Đối với các hình thức hội viên này,người chủ sở hữu phải trả chi phí nhất định cho mỗi người đại diện.

Hội viên tự do 1+1 (1hội  viên đăng kí và 1 không đăng kí  - Tự do )

Hội viên tự do + 1 (bao gồm 1 thành viên nhóm và 1 thành không viên đăng kí). Trên danh nghĩa của người chủ sở hữu đã được xác nhận, 1cá nhân có thể dùng các trang thiết bị của câu lạc bộ chỉ 1 ngày 1 lần mà không có sự hiện diện của người chủ đó.

Hội viên tự do 1+2 (1 hội  viên đã đăng kí và 2 không đăng kí  -tự do)

Hội viên tự do +1(bao gồm 1 thành viên nhóm và 2 thành viên không đăng kí). Trên danh nghĩa của người chủ sở hữu đã được xác nhận, 2 cá nhân có thể dùng các thiết bị của câu lạc bộ chỉ 1ngày 1lần mà không có sự hiện diện của nguời chủ đó.

Hội viên tự do (1 đã đăng kí và  3 không đăng kí  - tự do )

Hội viên tự do +1 (bao gồm 1 thành viên nhóm và 3 thành viên không đăng kí). Trên danh nghĩa của người chủ sở hữu đã được chứng thực,3 cá nhân có thể dùng các thiết bị của câu lạc bộ chỉ 1 ngày 1 lần mà   không  có sự hiện diện của người chủ đó.

Kì hạn của thẻ hội viên

Thẻ hội viên có giá trị 25 năm kể từ khi hợp đồng thẻ hội viên đuợc kí.

Tiến trình chi trả và chứng thực thẻ

15 ngày sau khi áp dụng,toàn bộ chi phí phải được trả và thẻ sẽ được giao cho các hội viên.Các hình thức chi trả từng phần sẽ theo qui định của câu lạc bộ.